oneonit ป่าไม้ ดังนี้ขั้นตอนขอก่อตั้งใน พรบ.ป่าชุมชน ๒๕๖๒

ดังนี้ขั้นตอนขอก่อตั้งใน พรบ.ป่าชุมชน ๒๕๖๒

ในส่วนป่าชุมชนที่หมดอายุ ถ้าหากมีความต้องการสำหรับการยืดอายุจำเป็นต้องทำวัดผลโดยใช้แบบ ประชาชน๔ โดยข้าราชการแล้วส่งให้สำนักจัดแจงทรัพยากรป่าดงในท้องที่ประเมิน ถ้าเกิดผ่าน ข้าราชการช่วยเหลือป่าชุมชน หัวหน้าสัมมนาชุมชนเพื่อขอยืดอายุโครงงานป่าชุมชน แล้วยื่นขอยืดอายุโดยใช้แบบ ประชาชน ๕ ให้สำนักจัดแจงทรัพยากรป่าดงในท้องที่ตรวจตราเอกสาร และก็ส่งให้สำนักจัดแจงป่าชุมชนตรวจทานรวมทั้งเสนออธิบดีกรมป่าไม้ตรึกตรองอนุมัติแผนการโดยสามารถเข้าไปดูก่อนยละเอียดได้ตามลิงค์ คู่มือการกระทำงานตามกรรมวิธีจัดแจงป่าชุมชนของกรมป่าไม้ ซึ่งป่าชุมชนที่ขึ้นบัญชีระยะนี้จะถูกยืนยันอัตโนมัติตามมายี่ห้อ ๙๙ บางทีอาจเรียกว่าเป็นรถไฟขบวนในที่สุดของการก่อตั้งป่าชุมชนแบบเดิม

แต่ว่าถ้าหากว่าพ้น ๑๘๐ วันหน้าจากประกาศหมายถึงวันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไปการจัดการป่าชุมชนควรเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้ภายในหมวดที่ ๔ มาตรา ๓๑ ถึง ๔๑ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ทั้งหมดทั้งปวง ๓ ขั้นตอนหลักรวมทั้ง ๑๑ ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้

ดังนี้ขั้นตอนขอก่อตั้งใน พรบ.ป่าชุมชน ๒๕๖๒ ที่สำคัญเป็นจะต้องมีการจัดทำแนวทางจัดแจงป่าชุมชน เป็นเอกสารสำคัญ ที่ยื่นพร้อมด้วยเอกสารยื่นคำขอต่างๆต่อสำนักจัดแจงทรัพยากรป่าดงจังหวัดกระทำวิเคราะห์เอกสารรวมทั้งพื้นที่จุดหมาย ติดประกาศและก็เปิดให้ไม่เห็นด้วย กรณีมีการโต้เถียงให้พินิจพิเคราะห์คำคัดค้าน แล้วส่งต่อให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดพิเคราะห์เห็นด้วย แล้วก็ส่งให้อธิบดีกรมป่าไม้ไตร่ตรองคำร้องขอรวมทั้งกลยุทธ์จัดแจงป่าชุมชน ถ้าหากเห็นดีเห็นงามก็ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาถัดไป ซึ่งจะมีขั้นตอนมากยิ่งกว่าแนวทางการเดิม แล้วก็ยังจำเป็นต้องไตร่ตรองกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยว ทั้งยังกฎระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กรรมวิธีการ และก็ข้อจำกัดสำหรับเพื่อการจัดแจงก่อตั้ง การอนุญาตก่อตั้งป่าชุมชน การกำหนดขนาดของพื้นที่ป่าชุมชน การใช้ผลดีจากป่าทั้งยังไม้ ของป่าต่างๆซึ่งส่งผลต่อผู้กระทำระบวนการและก็ช่วงเวลาตั้งขึ้นป่าชุมชน